Temel Eğitimler

Duygusal Zeka Eğitimi

Duygusal zeka eğitiminin amacı, duygusal farkındalığı artırmak, hayata ve insana karşı daha olumlu bir tavır geliştirerek empatik yaklaşımı benimsetmek, etkili iletişim ve işbirliği sağlama yollarını öz ve sosyal farkındalıkla geliştirmektir.

Duygusal zeka eğitimi, iş yaşantısında başarıda önemli olan güvenirlilik, işbirliği, takım çalışması, liderlik, insanları etkileme, empati, iletişim gibi pek çok alanda farkındalık kazandırırken, kişiye güçlü ve geliştirmesi gereken alanları objektif bir şekilde sunar ve ilerisi için verimli bir gelişim yol haritası oluşturmasını sağlar.

Geliştirilen Yetkinlikler

 • Kişisel Gelişim ve Farkındalık
 • Farklılıkları Anlamak ve Yönetmek
 • Öğrenme ve Gelişime Açıklık
 • İlişki ve İletişim Yönetimi

Hedeflenen Davranış Değişiklikleri

 • Kendi duygu süreçlerinin farkına varmak
 • Tepkisel değil profesyonel karar süreçlerini oluşturmak
 • Tepki ve düşünce süreçlerinin farkına varmak
 • Öz yönetim
 • Öz motivasyon yönetimi
 • Sosyal farkındalık
 • Uyum sağlamak

Kuruma Kazandıracakları

 • Daha sağlıklı çalışma ortamı
 • Çalışma ortamında empatinin ve anlayışın artması
 • Bireysel motivasyonu yüksek çalışanlar
 • İşbirliğine daha açık bir çalışma ortamı
 • Kişisel çatışmalarda azalma

Kişiye Kazandıracakları

 • Duygu ve karar süreçlerinin farkına varmak
 • Tepkisel olmak yerine uygun davranış sergileme becerisi
 • Duygu ve tepkiler üzerinde yönetim becerisinin artması
 • Çevreye karşı artan farkındalık ve anlayış
 • Daha hızlı uyum süreci yaşamak
İletişime Geçin
Devamını Oku/
Zaman Ve Ajanda Yönetimi Eğitimi

Hızın ve rekabetin arttığı iş dünyasında zaman en kıt bulunan kaynak haline geldi. Zamanın artan baskısı organizasyon ve birey üzerinde stres yaratabilmektedir. Tüm bu baskılar içinde çalışma hayatını sağlıklı biçimde yürütmenin tek yolu ise zamanı organizasyonel, kişisel ve sosyal bağlamlarda iyi kullanabilmek olarak karşımıza çıkıyor.

Bireylerin, ihtiyaçları dikkate alarak acil ve önemli işlere verdiği öncelikleri düzenleyebilmesi organizasyonel başarıyı doğrudan etkilemektedir.

Katılımcıların zaman baskısını, önceliklerini verimli birşekilde yöneterek hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak becerileri kazandırmak bu eğitimin temel hedefidir.

Geliştirilen Yetkinlikler

 • Kişisel Farkındalık
 • Planlama ve Organizasyon

Hedeflenen Davranış Değişiklikleri

 • Zamanını verimli bir şekilde organize etmek
 • Zaman kullanmak alışkanlıklarını farkına varma ve uyumlanma
 • Kaynaklarını etkin kullanmak
 • Net öncelikler oluşturmak
 • İyi tanımlanmış hedefler oluşturmak
 • Kendisini objektif bir biçimde değerlendirmek

Kuruma Kazandıracakları

 • Zamanlarını daha etkin yöneten çalışanlar
 • Daha verimli iş süreçleri
 • Zaman kullanım becerilerinin artışına bağlı olarak verimlilikte yükselme

Kişiye Kazandıracakları

 • Kendini organize edebilme becerisi
 • Öncelikleri belirleme becerisi
 • Zamanı daha etkin kullanma becerisi
Eğitimin size özel tasarımı için:            ▼▼▼
İletişime Geçin
Devamını Oku/
Etkili Müşteri İlişkileri

Müşteri bir şirketin var olma sebebidir. Şirketlerin başarılı olabilmesi için en üst kademe yöneticiden en alt kademedeki çalışana kadar bu bilincin şirket içinde kabul görmesi gerekir.

Eğitimin amacı, çalışanlara kendilerinin ve şirketin varolma sebebinin müşteri olduğu bilincini aşılamak ve müşteri ilişkileri bu bilinç ile verimli yürütmelerini sağlamaktır.

 

Geliştirilen Yetkinlikler

 • İletişim
 • Müşteri Odaklılık
 • Etkileme ve ikna

 Hedeflenen Davranış Değişiklikleri

 • Müşteri bilincinin artırılması
 • Müşteriye karşı temel etkileşim prensiplerinin kullanılması
 • Müşteriyi anlamaya çalışma
 • Müşteri odaklı uygulamalar oluşturma
 • Müşteri beklentilerinin ötesine geçme

Kuruma Kazandıracakları

 • Müşteri odaklı çalışanlara sahip olmak
 • Müşteri memnuniyetinde artış
 • Müşteri sorun ve şikayetlerinde azalma
 • Kuruma sadık müşteri kitlesinin artması

Kişiye Kazandıracakları

 • Müşteri ile temel etkileşim süreçlerini bilmek ve uygulamak
 • Müşteri anlama becerilerinde artış
 • Müşteri odaklı yaklaşıma bağlı olarak kişisel performansta artış
 • Müşteriyi anlamaya yönelik soru sorma becerisinde gelişme

EĞİTİMİN SİZE ÖZEL TASARIMI İÇİN:            

                ▼▼▼

İletişime Geçin
Devamını Oku/
Etkileme Ve İkna Eğitimi

Kişisel etki alanınızın büyüklüğü ve gücü çevrenizdeki insanları ne kadar etkilediğiniz ve ikna ettiğiniz ile doğru orantılıdır. Etki ve ikna beceriniz geliştikçe etki alanınız da genişler.

Eğitimin amacı, katılımcıların etkileşim içinde oldukları iş arkadaşları, müşterileri ve tedarikçilerini daha iyi anlamalarını sağlayıp, diğerlerinin ihtiyaçları ile kendi ihtiyaçlarını dengeleyerek hedefe ulaşmaları için etkileme ve ikna araçlarını kullanmada ustalaşmalarıdır.

Geliştirilen Yetkinlikler

 • Etkileme ve İkna
 • İlişki Yönetimi
 • İç ve Dış Müşteri Odaklılık
 • İletişim
 • Yaratıcılık
 • Kişisel Farkındalık

Hedeflenen Davranış Değişiklikleri

 • Başkalarına, onların istek ve kaygılarına samimiyetle ilgi göstermek
 • İç ve dış müşteriyi anladığını, önemsediğini ve değer verdiğini göstermek
 • İç ve dış müşteri ihtiyaç ve beklentilerine şirket hedefleri doğrultusunda çözümler üretmek
 • Olaylara ilişkin görüşlerini heyecanlı ve ikna edici bir şekilde iletmek
 • Görüş birliği sağlamak ve ortak çıkarlar için başkalarının görüşlerini de sormak ve dinlemek
 • Gerektiği yerde başkalarının desteğini almak
 • Duygu ve düşüncelerini uygun bir dille, açıkça, yerinde ve zamanında dile getirmek

Kuruma Kazandıracakları

 • Hedef kitlelerin ihtiyaçlarını daha hızlı ve derinlemesine anlayan çalışanlara sahip olmak
 • Hedef kitleler ile kurumlarının hedeflerini daha sağlıklı bir araya getirebilen çalışanlara sahip olmak
 • İş çevrelerinde etki alanları daha geniş çalışanlara sahip olmak

Kişiye Kazandıracakları

 • İkna sürecinde diğer tarafı sürece katarak daha etkili sonuçlar almak
 • Daha hızlı ikna süreçlerine sahip olmak
 • Hedef kitlelere yönelik yeni yaklaşım ve davranış kalıpları edinmek
 • Doğru sanılan ama ikna sürecinde yardımcı olmayan yaklaşımların farkına varmak ve bunları terk etmek
İletişime Geçin
Devamını Oku/
Etkili İletişim Eğitimi

İş ve bireysel yaşamımızda başarılı olmamızda çevremizdeki insanlarla iyi bir iletişim kurmamızın önemi büyüktür. İyi iletişim kurabilmek için anlıyor ve anlaşılıyor olmak gerekir.

Eğitimin temel amacı iletişim ve ilişkilerde yaşanan en yaygın sorunlara son derece yalın, uygulanabilir, anlaşılır bir o kadar da doğru çözümler sunmak ve böylece işyerinde verimsizliğe neden olan iletişim sorunlarını ortadan kaldırmaktır.

Eğitim; yanlış anlamaları, nedenlerini, sonuçlarını ve doğru anlaşmanın gereklerini sunar. Birbirini doğru dinleme ve anlama becerilerini kazandırır ve empatik bakış açısı ile çatışmaların çözülebildiği bir çalışma ortamını deneyimletir.

 

Geliştirilen Yetkinlikler

 • İletişim
 • Çatışma Yönetimi
 • Farklılıkları Anlama ve Yönetme

Hedeflenen Davranış Değişiklikleri

 • İletişim kurarken, sorun ve çatışmalara yaklaşırken özgüveni yüksek, doğru ve yapıcı bir tutum sergilemek
 • Kendini ifade ederken ve karşı tarafı dinlerken yanlış anlamalara izin vermeyen teknikleri rahat bir akış içerisinde kullanmak
 • Sorun ve çatışmalara yapıcı ve yaratıcı yaklaşımlar sunmak
 • Çatışmaları ya da sorunları çözerken yapıcı ve çözüm için kararlı bir tutum sergileyebilmek
 • Müşteri ya da iş arkadaşının sorunu olduğunda ona en doğru şekilde yardım edebilmek
 • İletişim kanallarını açık tutarak sürekli ve verimli ilişkiler geliştirebilmek

Kuruma Kazandıracakları

 • Olumlu iş ortamının yaratılması
 • Çalışma ortamının işbirliğine daha yatkın hale gelmesi
 • İletişim kazalarından doğan verimsizliklerin azaltılması
 • Yanlış anlaşılmadan doğan kutuplaşma ve ayrışmanın azalması
 • Kişiler ve bölümler arasında iletişim nedenli sorunların azalması

Kişiye Kazandıracakları

 • Daha verimli ilişkiler
 • İletişim süreçlerinin daha akışkan hale gelmesi
 • Birebir ilişkilerde yaşanan sorunların azalması
 • İlişkilerde yanlış anlamaların yarattığı verimsizlikve sorunlardan kurtulma
İletişime Geçin
Devamını Oku/
İşyerinde Duyarlılık Eğitimi

İş arkadaşlarının ve yöneticilerinin ihtiyaçlarına ve dünya bakışına duyarlı olan çalışanlar, birlikte çalışma ve hedefe ulaşmada farklılık yaratırlar. Doğru zamanda, doğru girişimlerde bulunmanın temelinde yatan bu duyarlılık iş hayatında başarıyı ve verimliliği beraberinde getirir.

Bu eğitimin amacı, çevresine duyarlı, takımın içinde yer alan, iletişim ve ilişkileri yönetebilen, insan odaklı bakış açısını çalışanlara ve yöneticilere kazandırmaktır.

Geliştirilen Yetkinlikler

 • İletişim ve İlişki Yönetimi
 • Farklılıkları Anlama ve Yönetme
 • Çatışma Yönetime
 • Kişisel Farkındalık

Hedeflenen Davranış Değişiklikleri

 • Tutumlarının ve sonuçlarının farkına varmak
 • İlişkileri ele alış tarzında farklılıkları göz önünde bulundurmak
 • Farklı yaklaşımlara karşı sabırlı olmak
 • Farklı yaklaşımları anlamaya çalışmak
 • Çatışmaları ve kaynaklarını anlamak
 • Empatik yaklaşım

Kuruma Kazandıracakları

 • Birbirine karşı duyarlılığı artmış çalışanlar
 • Çalışma ortamının işbirliğine daha yatkın hale gelmesi
 • İç ve dış müşterinin ihtiyaçlarını daha iyi anlayan çalışanlar

Kişiye Kazandıracakları

 • Diğerlerini anlama ve davranışlarını yorumlamada daha etkin bakış açısı
 • İnsanların sorunlarına farklı bakış açılarından yaklaşabilme becerisi
 • Daha derin anlama yeteneği
 • Kendi tutumlarının diğerlerinin üzerindeki etkisi
 • Kendisini zora sokan davranış kalıplarını anlamak ve yönetmek
İletişime Geçin
Devamını Oku/
Stres Yönetimi

Stres hayatın kaçınılmaz bir parçası olarak görülür ve kabule dilir. Ancak stres kaçınılmaz bir süreç olmaktan daha çok, yönetilebilir ve enerjisi kullanılabilir bir süreçtir.

Stresi yönetebilmek ve enerjisini kullanabilmek, stresi yaratan unsurları daha iyi anlamak, stres yaratan bakış açılarının farkına varmak ile mümkündür.

Eğitimin amacı strese bakış açımızı tekrar sorgulamak, stres yaratan ve genellikle sorgulamadığımız kabullerin farkına varmayı sağlamak ve bakış açısını değiştirirsek stres kaynaklarının kaybolduğunu katılımcılara deneyimletmektir.

Geliştirilen Yetkinlikler

 • Kişisel farkındalık
 • Öz yönetim
 • Öğrenmeye ve gelişmeye açıklık
 • Analitik düşünme
 • Problem çözme

Hedeflenen Davranış Değişiklikleri

 • Duygu ve davranışlarının farkına varmak
 • Tepkisel olmayan davranış biçimlerini edinmek
 • Kendini objektif bir biçimde değerlendirmek
 • Eleştirileri açıklıkla ve savunmaya geçmeden değerlendirmek ve kabul etmek
 • Hatalarının sorumluluğunu üstlenmek ve hatalardan ders çıkarmak
 • Konuyu verilen kısıtlı zaman, durum ve veriler karşısında hızlı ve etkili bir şekilde irdelemek
 • Kararını vermeden önce bütün olasılıkları mantıklı ve birşekilde değerlendirmek

Kuruma Kazandıracakları

 • Stres düzeyi yüksek ortamlardaki çalışanların verimlerinde artış
 • Stresli ortamlarda görev alan kişiler arasında daha az çatışma
 • İç ve dış müşteri hizmet kalitesinde artış
 • Strese bağlı verimlilik kayıplarında azalma

Kişiye Kazandıracakları

 • Kişisel farkındalık düzeyinde artış
 • Davranış ve tepki kalıplarını anlama ve yönetme
 • Stres kaynaklarının yorumunda değişim
 • Olayları ele alış tarzına bağlı olarak daha az stres düzeyi
 • Stresi yaratıcı bir enerji olarak kullanma becerisi
İletişime Geçin
Devamını Oku/
Çatışma Çözüm Yöntemleri

Çatışma insanların birlikte çalıştığı ortamlarda kaçınılmazdır. Çatışmaları doğru şekilde ele almazsak hem takımların verimliliğini düşürür, hem de bireylerin iş ve iş yeri bağlılıkları olumsuz etkilenir.

Eğitimin amacı, öncelikle kaçınılmaz olan çatışmaları en az zarar ve mümkün olan en yüksek fayda ile ele alabilmenin yollarını göstermektir. Ayrıca, çatışmalara farklı açıdan yaklaşmanın süreci nasıl etkileyeceğini ve değiştirebileceğini katılımcıların deneyimleyerek öğrenmesi sağlanacaktır.

Geliştirilen Yetkinlikler

 • İletişim
 • İlişki Yönetimi
 • Farklılıkları Anlama ve Yönetme

Hedeflenen Davranış Değişiklikleri

 • Çatışmaları yapıcı şekilde ele almak
 • Çatışmalarda Kazan-Kazan yaklaşımını sergilemek
 • Kendi çatışma tarzını anlamak ve bunun olumsuz etkilerinin farkında olarak çatışmaya yaklaşımını gözden geçirmek
 • Çatışmalara farklı ve yaratıcı çözüm önerileri ile yaklaşmak
 • Çatışmaları doğal kabul etmek ve motivasyonunu kaybetmemek

Kuruma Kazandıracakları

 • Daha az çatışma
 • Çalışma ortamında çatışmalara bağlı verimlilik sorunlarında azalma
 • Karşılıklı anlayışın ve işbirliğinin gelişmesine yönelik çalışma ortamı
 • Sorunların kalıcı insan sorunları haline gelmeden çözülmesi

Kişiye Kazandıracakları

 • Çatışma süreçlerinde kişisel katkıyı anlama
 • Çatışmayı ele alma ve çözmede bireysel sorumluluk alma düzeyinin artması
 • Farklılıkları anlama ve yönetmeye yönelik kalıcı bakış açısı değişimi
 • Daha verimli ilişkiler
 • Daha az stres
İletişime Geçin
Devamını Oku/